fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunki | Lekcja 81: Sie czy Ihnen? Du, dir czy dich? Rozwiewamy gramatyczne dylematy (1)

Zobacz lekcję z lektorem:

Słownictwo z lekcji:

Jeśli wahasz się, czy użyć Sie czy Ihnen, musimy wrócić do gramatyki.

Używamy Sie, kiedy:
Odpowiadamy na pytania kto, co? lub kogo, co?
Was brauchen Sie? – Czego potrzebuje pan / pani? (kto, co?)
Ich sehe Sie. – Widzę panią / pana. (widzę kogo, co?)
Ich besuche Sie. – Odwiedzam panią / pana. (odwiedzam kogo, co?)

Używamy Ihnen, kiedy:
Odpowiadamy na pytanie komu, czemu?
Ich helfe Ihnen. – Pomogę pani / panu. (pomogę komu, czemu?)

Podobnie jest z formami dla drugiej osoby liczby pojedynczej:
Używamy du, kiedy:
Odpowiadamy na pytanie kto, co?
Was brauchst du? – Czego potrzebujesz? (kto, co? 🡪 ty)
Używamy dich, kiedy:
Odpowiadamy na pytanie kogo, co?
Ich sehe dich. – Widzę cię. (widzę kogo, co?)
Używamy dir, kiedy odpowiadamy na pytanie komu, czemu?
Ich helfe dir. – Pomogę ci. (pomogę komu, czemu?)

Przygotowałam dla Ciebie tabelkę, dzięki której będzie Ci łatwiej te formy opanować:

 

Zobaczmy teraz, jak możemy używać poszczególnych form:

Druga osoba liczby pojedynczej:

Kannst du mir helfen? – Czy możesz mi pomóc?
Brauchst du etwas? – Czy czegoś potrzebujesz?
Möchtest du etwas trinken? – Czy chciałbyś czegoś się napić?
Kann ich dir helfen? – Czy mogę ci pomóc?
Soll ich dir etwas bringen? – Czy mam ci coś przynieść?
Ich muss dich waschen. – Muszę cię umyć.
Ich helfe dir beim Duschen. – Pomogę ci wziąć prysznic.
Trzecia osoba liczby mnogiej:
W tym miejscu przypomnę, że forma Sie oznacza:
Sie – pan, pani, panie, panowie, państwo

 

Forma Sie jest łączona z czasownikiem w liczbie mnogiej (ostatnia osoba liczby mnogiej) – nawet jeśli zwracamy się do jednej osoby. Dopiero z kontekstu wynika, czy zwracamy się do jednej, czy do wielu osób.

Kann ich Ihnen helfen? – Czy mogę pomóc pani/panu?
Brauchen Sie etwas? – Czy potrzebuje pan czegoś?
Möchten Sie etwas essen? – Czy chciałaby pani coś zjeść?
Ich mache Ihnen einen Kaffee. – Zrobię pani/panu kawę.
Soll ich Ihnen helfen? – Czy mam panu pomóc?
Ich muss Sie waschen. – Muszę pana umyć.
Ich helfe Ihnen beim Duschen. – Pomogę pani wziąć prysznic.

Codzienne sytuacje:
Können Sie mir helfen? – Czy może pan/pani mi pomóc?
Ich helfe Ihnen. – Pomogę pani / panu.
Können Sie mir zeigen, wo …. ist? – Czy może mi pan pokazać, gdzie jest …?
Können Sie mir zeigen, wo die Fleischabteilung ist? – Czy może mi pan pokazać, gdzie jest dział mięsny?
Können Sie mir das Brot schneiden? – Czy może mi pan / pani pokroić chleb?
Ich wäre Ihnen dankbar. – Byłabym pani/panu wdzięczna.
Ich danke Ihnen. – Dziękuję pani / panu / państwu.
Ich danke dir. – Dziękuję ci / tobie.
Könnten Sie Herrn / Frau X am Wochenende besuchen? – Czy mogliby państwo odwiedzić pana / panią X na weekendzie?
Könnten Sie mir helfen? – Czy mogliby państwo mi pomóc?
Ich verstehe dich nicht. – Nie rozumiem cię.
Ich verstehe Sie nicht. – Nie rozumiem pani / pana.
Habe ich dich richtig verstanden? – Czy dobrze cię zrozumiałam?
Habe ich Sie richtig verstanden? – Czy dobrze pana / panią zrozumiałam?
Wann haben Sie einen freien Termin? – Kiedy ma pani / pan wolny termin?
Wann können Sie kommen? – Kiedy może pani / pan przyjść/przyjechać?
Wir kommen zu Ihnen. – Przyjdziemy do pani / pana / do państwa.
Wir kommen zu dir. – Przyjdziemy do ciebie.
Schmeckt es dir? – Czy ci smakuje?
Schmeckt es Ihnen? – Czy smakuje pani / panu?
Ich hoffe, es schmeckt dir. – Mam nadzieję, że ci smakuje.
Ich hoffe, es schmeckt Ihnen. – Mam nadzieję, że smakuje pani / panu / państwu.
Soll ich dir eine Decke bringen? – Czy mam ci przynieść koc?
Soll ich Ihnen eine Decke bringen? – Czy mam pani / panu przynieść koc?

Pobierz plik *.pdf


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze